Brand animation and social spot for TheOneSpot property buying platform. See on Behance

Agency Vidico

Production / Direction Aysha Zackariya

Design Magdalena Kozikowska

Animation Gino Lloreda Alvarez, Yevgeniy Astrakhantsev

Sound Cheshire Audio